Tutoria Ubezpieczenia

Kobylnica ul. Widzińska 2 (obok Kościoła)

59 3070515, 606 956 930, 606 100 288

Ubezpieczenia

komunikacyjne, majątkowe, osobowe, firmowe oraz dla rolników

Komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej)

powinien posiadać każdy kierowca. Wraz z wykupieniem takiego ubezpieczenia, właściciel pojazdu zwalnia się z odpowiedzialności finansowej względem osób, którym wyrządził szkodę podczas prowadzenia swojego pojazdu. Takie ubezpieczenie nie pokrywa szkód, jakie poniesie się w prowadzonym przez siebie pojeździe. Ważne jest również to, iż odpowiedzialność finansowa ponoszona przez ubezpieczyciela ograniczona jest na jedno zdarzenie do 5 000 000 € w przypadku szkód na osobie oraz do 1 000 000 €, kiedy sytuacja dotyczy szkód na mieniu. Po przekroczeniu tych kwot, należy dopłacić brakującą część. Ubezpieczenie OC jest ważne przez dwanaście miesięcy. Trzeba je nabyć najpóźniej w dniu rejestracji, w przypadku kiedy kupuje się nowy pojazd. Jeżeli wybrało się samochód używany, to polisę kupuje się wraz z autem od poprzedniego właściciela. Wówczas należy zwrócić uwagę na to, kiedy kończy się jego ważność, a także poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Oczywiście, można też złożyć rezygnację, jeżeli zamierzamy wykupić polisę w innym towarzystwie.

Ubezpieczenie AC (Autocasco)

przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą ubezpieczyć swój samochód na wypadek szkód powstałych w kraju i za granicą. AC gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Ochronie ubezpieczeniowej w ramach AC podlega samochód wraz z jego wyposażeniem. Ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe w wyniku zderzenia pojazdów, zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym, pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody.

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu. Chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę. Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla osób kierujących pojazdami i ich pasażerów.

Ubezpieczenie Assistance

zapewnia natychmiastowe wsparcie w razie zdarzenia, które objęte jest ubezpieczeniem. Taka pomoc może polegać na odholowaniu samochodu czy wysłaniu fachowców potrzebnych do naprawy usterki. Należy zwrócić uwagę na to, że wykupiony pakiet Assistance może obowiązywać zarówno w całym kraju jak i poza jego granicami.


Majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe

Mieszkania i domy

taka polisa zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Przedmiotem ubezpieczenia może być dom jednorodzinny, mieszkanie, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż), mienie ruchome należące do Ubezpieczającego, stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego. Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, gradu, spływu wód po zboczach, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu, dymu i sadzy, upadku drzewa, uderzenia pojazdu, kradzieży z włamaniem, rozboju. Ubezpieczenie domu i mieszkania przeznaczone jest dla Klientów, którzy chcą w prosty sposób uzyskać skuteczną ochronę swojego majątku.

Domek letniskowy

za domek letniskowy uznaje się zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej. Ubezpieczenie domu letniskowego wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć.

Dom w budowie

ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych (budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości).


Osobowe

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

to ochrona właściciela polisy na wypadek jego własnej śmierci. Rodzina ubezpieczonego otrzymuje wówczas wsparcie finansowe. Oprócz indywidualnych ubezpieczeń na życie, dostępne są także grupowe, które są dobrą propozycją dla pracodawców.

Ubezpieczenie zdrowotne

kierowane jest przede wszystkim do tych osób, które chcą zapewnić sobie lepszą pomoc medyczną. Taka polisa umożliwia wizyty i konsultacje u specjalistów, wykonanie badań laboratoryjnych, zabiegi szpitalne i pielęgniarskie oraz wizyty domowe. Dokładne zasady uzależnione są od ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie OC

w życiu prywatnym zapewnia ochronę przed roszczeniami osób, którym Klient wyrządził szkodę. Zakres ubezpieczenia może obejmować również pokrycie kosztów ochrony prawnej.

Ubezpieczenie NNW

zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Po wykupieniu polisy zyskuje się ochronę zarówno w pracy, jak i w domu czy w każdym innym miejscu, w którym będzie się przebywało. Kwota, którą może otrzymać ubezpieczony, uzależniona jest od uszczerbku na zdrowiu, jaki poniesie w trakcie nieszczęśliwego zdarzenia.


Firmowe

Ubezpieczenie firmowe

Ubezpieczenie OC

prowadząc działalność gospodarczą, jesteś odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek czynności związanych z życiem zawodowym. Dlatego też warto pomyśleć o dobrej polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która pozwoli Ci ograniczyć finansowe straty, jakie niesie za sobą konieczność wypłaty odszkodowania. Ubezpieczenie OC chroni przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie lub kontrahentów. Może to być OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia, OC z tytułu wykonywania zawodu, OC przewoźników.

Ubezpieczenie mienia

przedsiębiorstw obejmuje ochroną szkody spowodowane w mieniu w wyniku działania szeregu ryzyk pochodzących od czynników zewnętrznych, zależnie od wykupionego zakresu ubezpieczenia. Zakres ochrony można rozszerzyć o ryzyka nietypowe, takie jak strajki, zamieszki, bądź szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego.

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych

skierowane jest do firm i osób fizycznych - właścicieli maszyn i sprzętu budowlanego.

Sprzęt elektroniczny, dane i nośniki

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu elektronicznego wskutek nieprzewidzianego wypadku, który uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie w działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

codzienna aktywność w życiu zawodowym może nieść konieczność ochrony swoich interesów na drodze postępowania sądowego. Warto posiadać wtedy ubezpieczenie ochrony prawnej.

Grupowe ubezpieczenia na życie


Dla rolników

Ubezpieczenie dla rolników

Ubezpieczenie OC rolników

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego to obowiązkowe ubezpieczenie dla posiadaczy gospodarstw rolnych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego, co oznacza, że chroni ono rolnika oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracujące w gospodarstwie rolnym rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania odszkodowania, za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych.Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody, czasami utratę całego Twojego dorobku. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz zobowiązany wnieść opłatę na rzecz gminy.

Mienie ruchome w gospodarstwie rolnym

ubezpieczeniem może być objęte mienie, takie jak produkty rolne, inwentarz żywy, mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ruchomości domowe Twoje i Twoich bliskich, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo.


Masz pytanie? W czym możemy pomóc!

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu.

Copyright © 2015 Tutoria. All Rights Reserved.